Polowania

Indywidualne

Polowanie Indywidualne zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA

§ 21. 1. Polowaniem indywidualnym jest polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem, oraz polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa. 
2. Polowanie indywidualne nie może odbywać się z użyciem naganki lub podkładacza z psem.

§ 22.1. Polowanie indywidualne jest wykonywane w celu wejścia w posiadanie zwierzyny, którą określa upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, zwane dalej "upoważnieniem".
2. Upoważnienie jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane na jeden obwód łowiecki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla myśliwego oraz dla dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
3. Wydane upoważnienie może zostać przedłużone tylko jeden raz.
4. Myśliwy przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji.
5. Myśliwy jest obowiązany zwrócić wydającemu upoważnienie po jego wykorzystaniu lub utracie przez nie terminu ważności.
6. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 23.1 Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym, zwana dalej "książką ewidencji", powinna znajdować się na terenie obwodu łowieckiego.
2. O miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osoby upoważnionej do dokonywania wpisów, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego oraz okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie, a także innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie.
 Galeria
4 maja 2008
4 maja 2008
26 kwietnia 2008
26 kwietnia 2008
podczas polowania
podczas polowania
grudzień 2008
grudzień 2008
20 grudzień 2009
20 grudzień 2009
francja 2011
francja 2011